logo

Sunday 22nd of September 2019

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov


Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva, teda od sobáša do právoplatnosti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí majetok, s ktorým manželia vstupovali do manželstva a taktiež majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva darom, dedením, v reštitúcii, alebo veci, ktoré slúžia osobnej potrebe, alebo výkonu povolania jedného z manželov.

Po určení majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nám zákon dáva tri možnosti jeho vyporiadania.

Prvú možnosť predstavuje vyporiadanie dohodou. Táto dohoda nemá predpísanú formu, môže byť uzavretá ústne, avšak na požiadanie sú si manželia povinný vydať písomné potvrdenie o tom ako sa vyporiadali. Výnimku predstavuje vyporiadanie nehnuteľností, kde dohoda musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. Písomná forma dohody v prípade nehnuteľností je nevyhnutná z dôvodu, že slúži ako dokument, na základe ktorého správa katastra zapíše vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Na záver prvej alternatívy vyporiadania je potrebné uviesť, že aj keď zákon nevyžaduje písomnú formu dohody o vyporiadaní, táto má z hľadiska istoty právnych vzťahov podstatný význam a preto sa radšej odporúča písomná forma dohody aj v prípade ak nie je jej predmetom nehnuteľný majetok .

Druhou alternatívou je podanie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súd. Návrh musí byť podaný do troch rokov odo dňa zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Táto možnosť pripadá v úvahu, keď sa rozvedení manželia nevedia dohodnúť na vyporiadaní majetku. Súd v konaní zisťuje, čo je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda ako je už vyššie uvedené, čo je predmetom „deľby majetku“. Z hľadiska dokazovania ide o náročný proces, pretože účastníci – bývalí manželia sú povinní preukázať, že ten ktorý majetok je v ich výlučnom vlastníctve, teda, že ho nadobudli darom, prípadne iným zo spôsobov uvedeným vyššie. Po stanovení okruhu vyporiadaného majetku súd zisťuje hodnotu jednotlivých položiek. V prípade, ak medzi účastníkmi panuje rozpor o hodnote veci, prípadne inej majetkovej hodnoty patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, má súd možnosť nariadiť znalecké dokazovanie, kde znalec z príslušného odboru určí ich hodnotu. Následne súd určí, čo každý z manželov nadobúda do výlučného vlastníctva. Pri vyporiadaní súd prihliada na to, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba brať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Nevýhodou tejto alternatívy vyporiadania sú zvýšené náklady, nakoľko navrhovateľ je povinný zaplatiť súdny poplatok 66,- eur za podanie návrhu  a po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov súd zaviaže účastníkov k úhrade súdneho poplatku vo výške 3% z hodnoty vyporiadaného majetku. Ďalšie náklady môžu predstavovať prípadne znalecké posudky, ktorými, ako už bolo uvedené, bude stanovená hodnota majetku.

Posledná alternatíva vyporiadania bezpodielového prichádza na rad v prípade, ak manželia do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov neuzavreli dohodu a ani niektorý z manželov nepodal návrh na vyporiadanie. V takom prípade platí,  pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa, teda ten kto veci užíva, sa stáva ich výlučným vlastníkom. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online