logo

Sunday 23rd of February 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Násilie

Veľmi dlho sa spoločnosť zameriavala na problém zneužívania ženy, páchaného cudzími mužmi. Najväčšie riziko napadnutia im napriek tomu hrozí od ich partnerov, pričom pravdepodobnosť, že budú opakovane napadnuté je tu omnoho vyššie než v  iných prípadoch.

V súlade s touto charakteristikou sa aj u nás v poradni častejšie stretávame s problémom domáceho násilia. V takomto prípade ide o „zneužívanie odohrávajúce sa v rámci partnerského vzťahu“. Zahŕňa fyzické, sexuálne, emocionálne a mentálne zneužívanie ženy mužom, s ktorým je, alebo bola vo vzťahu.

Definovaný je aj termín týraná (bitá) žena. Je ňou žena, ktorá je opakovane vystavovaná určitému fyzickému či psychickému pôsobeniu muža, ktorého cieľom je donútiť ju, aby urobila niečo, čo chce on bez ohľadu na to, čo chce ona.

Najčastejšie sa násilie rozdeľuje na:

fyzické - široké spektrum a rôzna intenzita často s viditeľnými následkami (bitka, kopance, ťahanie za vlasy, krútenie rúk, udretie, fyzické tresty...)

psychické (emočné) – ponižovanie, urážanie, vyhrážanie, zamedzovanie kontaktu s okolím, vrátane priateľov a rodiny, izolácia, nadmerná kontrola voľného času partnera, kontrola všetkého, čo žena robí

ekonomické – odmietnutie, alebo minimalizácia finančnej podpory, bránenie v zamestnaní sa, ničenie majetku ženy

sexuálne – vyžadovanie sexuálneho styku bez súhlasu partnera, používanie sexuálnych praktík, ktoré nevyhovujú partnerovi, sexuálne zneužívanie dieťaťa

Už v 70-tych rokoch sa rôzne výskumy zameriavali na hľadanie odpovede na otázku, prečo sa žena stáva obeťou vo vzťahu a prečo v takomto vzťahu zostáva. Odborníci sa zaoberali skúmaním osobnosti zneužívanej ženy a jej násilného partnera a situáciou v ich pôvodnej rodine. Odborníci sa síce líšia v názoroch na to, či existuje osobnostný profil zneužívanej ženy a týrajúceho muža, ale aj napriek tomu také profily z našej praxe poznáme.

NÁSILNÝ MUŽ:
1. má nízku sebaúctu
2. verí všetkým stereotypom o násilnom vzťahu
3. verí v mužskú nadradenosť vo vzťahu
4. za svoje činy obviňuje iných – keby si ma neprovokovala...
5. je patologicky žiarlivý
6. prezentuje dve stránky svojej osobnosti – doma tyran, na verejnosti kamarát a obľúbený človek
7. v stresujúcich situáciách používa alkohol a bitie ženy ako spôsoby zvládania situácie – pretože nevie ináč riešiť konflikty a problémy
8. pohlavný styk používa ako akt agresivity, aby si zvýšil sebadôveru svojej mužnosti
9. neverí tomu, že by jeho násilné správanie mohlo mať negatívne následky

ZNEUŽÍVANÁ ŽENA:
1. verí v mužskú nadradenosť vo vzťahu
2. berie na seba zodpovednosť za akty násilia zo strany muža
3. trpí pocitmi viny a popiera hnev, ktorý cíti, cíti sa bezmocná
4. je pasívna – bojí sa muža, má strach byť aktívnou
5. má závažné stresové reakcie so sprievodnými psychosomatickými ťažkosťami
6. používa pohlavný styk ako spôsob na navodenie intimity
7. je presvedčená o tom, že nikto iný okrem nej samej jej nepomôže vyriešiť situáciu


Domáce násilie a jeho jednotlivé formy je jav, ktorý má svoje zákonitosti, vyskytuje sa opakovane a nie je náhodný. Hovorí sa o cykle násilia, ktorý je periodicky sa opakujúci. Jeho súčasťou je iniciálne štádium, resp. štádium narastania (budovania) napätia. V tomto štádiu zneužívajúci začína s drobnými incidentmi verbálneho, emocionálneho či fyzického zneužívania, pričom pomaly narastá jeho intenzita a frekvencia. Táto fáza môže trvať niekoľko minút, až niekoľko mesiacov. Žena sa usiluje obyčajne utíšiť násilníka správaním, ktoré bolo kedysi účinné, napr. láskavosťou, čím mu ale dáva najavo, že akceptuje jeho zneužívanie. Ak neskôr toto správanie prestáva byť účinné a k násiliu dôjde, cíti sa byť vinná. Tým vlastne preberá časť zodpovednosti za násilnícke správanie. V tomto štádiu si žena ešte zachováva určitú mieru kontroly nad situáciou, ale s narastaním napätia ju stráca. Podobne sa správa dieťa. Usiluje sa vyhovieť dospelému a správať sa tak, aby sa vyhlo trestu. Jeho bezmocnosť narastá, ak jeho správanie, ktoré bolo akceptované v jednej situácii, prestáva byť účinné v inej. Má tendenciu preberať väčšiu časť viny za násilné správanie dospelého na seba.

štádium akútneho incidentu násilia – dochádza k uvoľneniu napätia s rôznou mierou straty kontroly a s rôznou mierou deštruktívnosti. Ak incident trvá od 2 do 24 hodín, hovoríme, že je akútny, ak trvá dlhšie, prechádza do chronicity štádium medových týždňov – je charakterizované snahou násilného partnera urovnať incident. Obeť násilia sa obyčajne snaží o to isté. Po určitom čase a opakovaných incidentoch vznikne vzájomná závislosť od tohto druhu správania popretie – je obranný mechanizmus. V prvom rade sa dotýka násilníkov, ktorí popierajú, že majú nejaký problém. Obete násilia buď minimalizujú dôsledky, alebo si nahovárajú, že sa nič nestalo, alebo si nahovárajú, že sa to už nestane.

Zneužívané ženy majú výrazne horšie fyzické a psychické zdravie, než nezneužívané. Následky na zdraví sú výsledkom priameho fyzického zneužívania, alebo následkom oslabenia imunitného systému na základe dlhodobého stresu a traumatizujúcej situácie.

Dôležitá je otázka: Ako pomôcť ženám, zažívajúcim domáce násilie.

Pozrite si aj:

Prečo týrané ženy neodídu
Ako nájsť konkrétnu pomoc vo Vašom regióne   (ak link nefunguje, kontakty nájdete tu)

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online